Regulamin 7 Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw “Wolność i Przebaczenie”

 1. Postanowienia ogólne
 2. a) VII Ogólnopolski Kongres Małżeństw, zwany w dalszej części regulaminu Kongresem, odbywa się w dniach 6-8.10.2017 r. w Świdnicy.
 3. b) Organizatorem Kongresu jest Fundacja Małżeństwo Rodzina z siedzibą w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 19, zwana dalej Organizatorem.
 4. c) Współorganizatorami Kongresu są: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Świdnickiej, Urząd Miasta Świdnica, Świdnicki Ośrodek Kultury.
 5. d) Ilość miejsc dla uczestników Kongresu jest ograniczona do 340 miejsc.
 6. e) Organizator nie przewiduje udziału dzieci w Kongresie, udział w Kongresie powinien mieć charakter randki małżeńskiej.
 7. f) Rejestracja uczestników odbywa się od dnia 03.07.2017 r. i trwa do wyczerpania miejsc; licznik dostępnych miejsc będzie aktualizowany na formularzu rejestracyjnym.
 8. g) W przypadku braku wolnych miejsc, przewidziane jest również uruchomienie listy rezerwowej.
 9. h) W ramach Kongresu odbędą się:
 • wykłady zaproszonych prelegentów – modlitwa – Eucharystia- wydarzenia kulturalne
 • Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem: www.malzenstworodzina.pl, adres e-mail do kontaktów: kongresmalzenstw@gmail.com ,
 • Kontakt telefoniczny/ informacja kongresowa pod nr: 577 017 643
 • od 3.07.17 do 18.09.17 r. dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach 18:00- 21:00
 • od 19.09.17 dyżur codziennie od 17:00- 21:00
 1. i) Program Kongresu dostępny jest pod w/w adresem internetowym .
 2. j) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bądź zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa w Kongresie

Warunkiem udziału w Kongresie jest:

 1. a) Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu (po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „Rejestracja zakończona pomyślnie”, brak tego komunikatu może oznaczać, że rejestracja z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych, nie została dokonana. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku Kongresu).
 2. b) Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, w terminie do 15.08.2017r. (data wpłaty)
 3. c) Kwoty uczestnictwa : 280,00 złotych od pary za udział w kongresie.
 4. d) Opłatę za Kongres należy przesłać na konto Organizatora: BZWBK 39 1090 2369 0000 0001 1998 5701 Fundacja Małżeństwo Rodzina 58-100 Świdnica, ul. Grodzka 19 , tytułem: Kongres Małżeństw 2017/ imiona i nazwisko małżonków, miejscowość. Przelew wypełniony niezgodnie ze wskazaniem nie gwarantuje rejestracji w Kongresie.
 5. e) Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie zaksięgowania opłaty kongresowej; wpływy monitorowane będą raz w tygodniu od 18 lipca 2017.
 6. f) Organizator nie zakłada częściowej opłaty kongresowej z tytułu niepełnego uczestnictwa w Kongresie; opłata jest stała i niepodzielna.
 7. g) Niedokonanie opłaty w terminie podanym przez Organizatora, skutkuje skreśleniem zgłoszonego uczestnika z listy oraz udostępnienie zwolnionego miejsca osobom z listy rezerwowej.

Warunki rezygnacji z udziału w Kongresie:

 1. h) Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja winna być dokonana za pośrednictwem adresu e- mail : kongresmalzenstw@gmail.com . W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Kongresie, Organizator zobowiązany jest do zwrotu opłaty kongresowej w wysokości 100% wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja zgłoszona zostanie do 15.08.2017 r. włącznie.
 2. i) Gdy rezygnacja zostanie zgłoszona po terminie 16.08.2017 r. – uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty kongresowej.
 3. j) Uczestnik rezygnujący z udziału w Kongresie ma możliwość zgłoszenia innego uczestnika na swoje miejsce, informując o tym Organizatora drogą mailową.
 4. k) Organizator nie przewiduje zwrotu uiszczonej opłaty kongresowej w przypadku nieobecności zarejestrowanego uczestnika na Kongresie.
 5. Zakwaterowanie/ posiłki
 6. a) Organizator zapewnia noclegi na czas trwania Kongresu każdemu uczestnikowi, który zgłosi taką potrzebę w formularzu rejestracyjnym. Uczestników Kongresu goszczą w swoich domach świdniczanie, jednocześnie zapewniając zakwaterowanym uczestnikom Kongresu posiłki (kolację w piątek/ śniadanie w sobotę/ śniadanie i obiad w niedzielę).
 7. b) Uczestnicy Kongresu korzystający z noclegów u świdnickich gospodarzy nie ponoszą z tego tytułu żadnej dodatkowej opłaty. Uczestnik Kongresu korzystający z noclegu zgadza się na przekazanie swojego numeru telefonu gospodarzowi użyczającemu noclegu. Uczestnicy, którzy otrzymają od Organizatora dane kontaktowe osoby użyczającej noclegu, mają obowiązek skontaktować się z gospodarzem, aby ustalić dzień i spodziewaną godzinę przybycia na miejsce noclegu.
 8. c) Uczestnik jest zobowiązany telefonicznie poinformować gospodarza w przypadku niemożności przybycia do Świdnicy w określonym czasie. Każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi Organizator zapewnia w czasie trwania Kongresu sobotni obiad oraz kolację.
 9. Rejestracja uczestników
 10. a) Uczestnik w dniu przybycia jest zobowiązany zgłosić się po odbiór materiałów kongresowych do punktu rejestracji kongresowej w Centrum Kongresowym, które znajduje się w Teatrze Miejskim, Rynek 43.
 11. b) Punkt rejestracji działa od godz. 17.00 w piątek 6.10.2017 r. oraz w pozostałe dni trwania Kongresu od godz. 8.00. Uczestnik w punkcie rejestracyjnym może uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w Kongresie.
 12. Postanowienia końcowe
 13. a) Wysłanie formularza rejestracyjnego ze strony internetowej Kongresu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem.
 14. b) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji.
Regulamin 7 Ogólnopolskiego Kongresu Małżeństw “Wolność i Przebaczenie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *